top of page

Love Me Like I Do (Tamil)Liu Xilai does nothing in Tian Tian's hometown which makes Tian Tian worried. As Li Huai suggested, Tian Tian takes Liu Xilai to exercise for treatment, but Liu Xilai always makes a mess and does not do it properly. Tian Tian feels helpless. At this time, Tang Sai calls to tell Liu Xilai that the shareholder Wen Zhicai is approaching Liu Xizhao and wants him to replace Liu Xilai.


Starring: Liu Yin Jun, Zhang Mu Xi, Ma Qian Qian, Zhao Huan Ran, Yu Yan Long, Zhang Chen


Language: Tamil


Genre: Romance, Comedy, Mandarin


Source : Mini TV


💽 Episode 01 👉 Click Me 🔗
💽 Episode 02 👉 Click Me 🔗
💽 Episode 03 👉 Click Me 🔗
💽 Episode 04 👉 Click Me 🔗
💽 Episode 05 👉 Click Me 🔗
💽 Episode 06 👉 Click Me 🔗
💽 Episode 07 👉 Click Me 🔗
💽 Episode 08 👉 Click Me 🔗
💽 Episode 09 👉 Click Me 🔗
💽 Episode 10 👉 Click Me 🔗
💽 Episode 11 👉 Click Me 🔗
💽 Episode 12 👉 Click Me 🔗
💽 Episode 13 👉 Click Me 🔗
💽 Episode 14 👉 Click Me 🔗
💽 Episode 15 👉 Click Me 🔗
💽 Episode 16 👉 Click Me 🔗
💽 Episode 17 👉 Click Me 🔗
💽 Episode 18 👉 Click Me 🔗
Thanks for your support 💕

1 comment

Related Posts

See All
bottom of page